Kodeks Smart Kluba Nicole - Smart Parfemi Nicole - official page

Go to content

Main menu:

REGULAMIN KLUBU NICOLE

SMART KLUB NICOLE

ETIČKI KODEKS

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.  
Smart Klub Nicole, u daljnjem tekstu Klub Nicole donosi Etički kodeks (u daljnjem tekstu: Kodeks) kao skup pravila ponašanja članova Kluba Nicole.
Članak 2.
Pojmovi koji se koriste u ovom Kodeksu i u provedbi ovog Kodeksa i odluka donesenih na temelju ovog Kodeksa imaju sljedeće značenje:
1.    "KN" znači Klub Nicole, Eurokotra d.o.o. (OIB:86998252182), Nicole zaštitni znak i žig, te autorska prava na navedeno;
2.    „Član“ znači svaku fizičku osobu koja koristi pogodnosti KN;
3.    „Distributer“ znači svaku pravnu osobu koja koristi pogodnosti KN;
4.    "Kupac" znači svaku osobu koja kupuje KN proizvode od Distributera;
5.    „Osobni bodovi“ znači bodove koje ostvari svaki član na osnovi narudžbi u mjesečnom periodu;
6.    „Sponzor“ je osoba koja učlanjuje drugu osobu u KN;
7.    „Bodovi Sponzora“ znači zbroj Osobnih bodova i Osobnih bodova svakog člana mreže;
8.    „Mjesečni period“ je vrijeme od prvog do zadnjeg dana u mjesecu;
9.    „Razina učinka“ znači postotak bodova na ukupan broj bodova vlastite mreže (3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% i 21%);
10.  „Lider“ znači člana koji je u određenom trenutku na određenoj Razini učinka koje odredi KN;
11.  „Vijeće Lidera“ znači savjetodavna tijela, te se sastoji od Lidera;
12.  „Direktna prodaja“ je trgovanje i predstavljanje proizvoda i usluga izravno kupcima, licem u lice. Obično se odvija izvan tradicionalnih prodajnih mjesta u domovima kupaca, na radnome mjestu ili nekim drugim lokacijama.
Članak 3.
(1)  Uloga Etičkog kodeksa je postaviti pravila ponašanja članovima Kluba Nicole, čime će se ujedno:
1.    Jačati pozitivna slika o KN;
2.    Pojačati zadovoljstvo kupaca;
3.    Zaštititi interes potrošača;
4.    Provoditi pošteno trgovanje na slobodnom tržištu;
5.    Zaštiti KN znak među kupcima i članovima.
(2)  Kodeks definira odnose između:
1.    Članova KN i KN;
2.    Članova KN i kupaca;
3.    Članova međusobno.

II. ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA KN I KN
Članak 4.
(1)  Međusobni odnosi između KN i članova regulirani su sljedečim ugovorima:  Pristupnicom, Politikom privatnosti Kluba Nicole, Marketing planom i ovim Kodeksom.
(2)  Međusobni odnosi između KN i članova temelje se na povjerenju, poštovanju, poštenju, suradnji i pažnji o ugledu samog KN.
(3)  Član se obvezuje pridržavati uvjeta navedenih u Kodeksu, te djelovati u skladu s njima.
Članak 5.
(1) Članu nije dozvoljeno širiti lažne i nepouzdane informacije, te vršiti bilo kakve radnje koje bi naštetile KN, KN proizvodima i KN zaštitnom znaku. (2) Član se obvezuje djelovati pošteno i pouzdano, te dobivene materijale od KN koristiti s krajnjom pažnjom kako prilikom oglašavanja i prodaje ne bi naštetio KN na bilo koji način.
(3) Članovima je izričito zabranjeno kršiti pravila profesionalnog ponašanja što znači uspoređivati proizvode sa konkurentskim, odnosno:
1.    Nezakonito koristiti zaštićene oznake i žigove drugih tvrtki, ili bilo koje druge oznake i žigove karakteristične za konkurenciju;
2.    Nezakonito korištenje zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla;
3.    Dovoditi kupce u zabludu opisujući KN proizvode kao kopiju ili imitaciju već postojećeg, zaštićenog proizvoda.
(4) Član je u komunikaciji sa kupcima obvezan pružiti samo točne i istinite informacije o KN proizvodima i njihovoj namjeni.
(5) Član je u komunikaciji sa kupcima obvezan nuditi samo izvorno pakirane proizvode.
Članak 6.
(1)  Član je dužan slijediti moralnu praksu, te svjesno i na pošten način ostvarivati Osobne i Bodove Sponzora.
(2)  Član je dužan u skladu sa Kodeksom na moralan i pošten način uključivati nove članove u svoju mrežu, prvenstveno:
1.    Istinitim, točnim i pouzdanim informacijama o KN i KN proizvodima;
2.    Istinitim, točnim i pouzdanim informacijama o suradnji i politici odnosa sa i unutar KN.
(3)  Član je obvezan čuvati tajnost podataka te iste koristiti samo kako je definirano u Politici privatnosti Kluba Nicole i Pristupnici.
(4)  Član je obvezan poštivati definiciju direktne prodaje.
Članak 7.
(1)  Član je obvezan osigurati sigurnost povjerljivih informacija između KN i članova.
(2)  Član je obvezan osigurati sigurnost povjerljivih informacija namjenjenih isključivo osobnoj upotrebi.
(3)  Član je obvezan osigurati sigurnost povjerljivih informacija vezanih za pogodnosti kako osobne, tako i ostalih članova KN.

III. ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA KN I KUPACA
Članak 8.
(1)  Međusobno poštovanje i pravednost prema ostalim članovima je temeljno načelo članstva u KN.
(2)  Članu KN je zabranjeno širiti lažne i nepouzdane informacije o drugim članovima KN, u smislu negativnih izjava o karakterističnim elementima njegovog prezentiranja u javnosti, kao što su: metode prezentacije, oglašavanje, prodajni sustav i slično.
Članak 9.
(1)  Članu se zabranjuje nagovaranje članova druge mreže da izravno ili neizravno koristi pogodnosti kluba u drugoj mreži.
Članak 10.
(1)  Član mora čuvati tajnost i povjerljivost osobnih podataka svakog člana KN prema trećim osobama i ostalim članovima KN.
(2)  Članu se zabranjuje otkrivati podatke za prijavu u sustav drugim članovima.
(3)  Član preuzima svu odgovornost ukoliko prekrši odredbe članka 10. stavka 1. i članka 10. stavka 2..
Članak 11.
(1)  Član je dužan poštivani poštenu i etičku praksu prilikom učlanjivanja novih članova.  
(2)  Član je dužan potencijalnim članovima pružiti istinite i točne informacije vezane za pogodnosti članstva u KN.
(3)  Član je dužan potencijalnim članovima pružiti istinite i točne informacije vezane za službenu dokumentaciju KN, te prava i obveze članstva u KN proizašle iz istih.
(4)  Član ne smije svjesno potencijalnim članovima davati lažna obećanja.
Članak 12.
(1)  Sponzor će prenijeti svoje znanje novoupisanom članu, kako bi isti što bolje i kvalitetnije koristio pogodnosti KN i upoznati ga sa Kodeksom.
(2)  Sponzor je dužan motivirati članove svoje mreže.

IV. ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA MEĐUSOBNO
Članak 13.
(1)  Član je dužan prilikom korištenja pogodnosti KN izričito paziti na ugled samog KN.
Članak 14.
(1)  Član je obvezan u komunikaciji s kupcima slijediti poštenu, ispravnu i etičku praksu sukladno članku 5.
(2)  Poštena, ispravna i etička praksa između ostalog se odnosi na:
1.    Zakonitu praksu koja je u skladu s pravilima profesionalnog ponašanja, poštujući ljudsko dostojanstvo;  
2.    Pružanje istinitih i točnih informacija;
3.    Ne utjecanje na odluku kupca;
4.    Zabranu utjecaja na kupčev strah, praznovjerje ili lakovjernosti;
5.    Poštivanje privatnosti i slobodne volje kupca;
6.    Slanje samo naručenih KN proizvoda od strane kupca.
(3)  Članu je izričito zabranjeno zlostavljanje masovnih medija i zamorno nagovaranje na javnim mjestima.
Članak 15.
(1)  Član prilikom izravne prodaje je obvezan prezentirati točne i detaljne informacije o:
1.    KN proizvodima;
2.    Osnovnim karakteristikama KN proizvoda;
3.    Nazivu i adresi proizvođača;
4.    Nazivu i adresi člana;
5.    Uvjetima plačanja;
6.    Cijeni s porezom;
7.    Informacije o mogućnosti i uvjetima vraćanja proizvoda.
(2)  Sve informacije iz članka 15. stavak 1. moraju biti jasne i razumljive.
(3)  Posebna se pozornost mora posvetiti prilikom prezentiranja proizvoda posebnim skupinama kao što su maloljetnici, starije osobe,...
(4)  Član je obvezan jasno, točno i precizno odgovoriti na sva pitanja o KN proizvodima.
Članak 16.
(1)  Članovima je izričito zabranjeno biti nelojalna konkurencija na tržištu što podrazumijeva prodaju KN proizvoda po cijeni nižoj od nabavne.
Članak 17.
(1)  Član ima pravo korištenja materijala izdanih od KN kao i zaštitni znak KN, te izradu web stranice u svrhu prezentacije KN proizvoda.
(2)  Članu se izričito zabranjuje korištenje bilo kakvih materijala koje KN nije službeno dopustio.
(3)  Prilikom prezentacije KN proizvoda, član je dužan slijediti poštenu, ispravnu i etičku praksu sukladno članku 5. i članku 14.
(4)  Članovi koji koriste pravo navedeno u članku 17. stavak 3. dužni su objaviti na vidljivom mjestu da to nisu službene KN stranice, te navesti kome pripada.
(5)  Web stranica smije sadržavati:
1.    Opis KN proizvoda;
2.    Slike dostupne na službenim web stranicama za neprijavljenog posjetitelja;
3.    Podatke dostupne na službenim web stranicama za neprijavljenog posjetitelja;
4.    Marketinške materijale koji imaju zakonski dopušten sadržaj;
5.    Linkove prema službenim web stranicama KN.
(6)  Web stranica ne smije sadržavati:
1.    Službene informacije dostupne prijavljenim posjetiteljima službenih stranica;
2.    Tekuće događaje dostupne prijavljenim posjetiteljima;
3.    Marketing plan KN, kao ni njegovi djelovi;
4.    Bodove članova KN;
5.    Osobne podatke o drugim članovima bez njihovog izričitog i pismenog pristanka;
6.    Netočne i nepouzdane informacije o KN i KN proizvodima;
7.    Internet aukcije;
8.    Usporedne ili obmanjujuće reklame;
9.    Propise i pravila promocija i programa koje nudi KN;
10. Druge povjerljive informacije određene Marketing planom, Politikama privatnosti i ostalim službenim dokumentima KN.
(7)  Član preuzima svu odgovornost za sadržaj objavljen na izrađenim web stranicama.
(8)  Član je dužan u što kraćem roku obavjestiti KN o svim zahtjevima pristiglim od strane službenog tijela vezano za materijal objavljen na izrađenoj web stranici.
(9)  Član ima pravo promovirati KN proizvode i KN na javnim mjestima uz pisanu suglasnost KN i ispunjene uvjeta dobivenih od KN.

V. ETIČKO POVJERENSTVO
Članak 18.
(1)  Etičko povjerenstvo biva imenovano od strane KN.
(2)  Povjerenstvo se sastoji od minimalno 3 člana KN.
(3)  Pod nadležnost Povjerenstva spadaju sve radnje za koje ih ovlasti KN, a najviše:
1.    Pritužbe članova;
2.    Primjenu stegovnih sankcija;
3.    Promicanje etičkog ponašanja kod članova;
4.    Pokretanje aktivnosti popularizacije Kodeksa;
5.    Iniciranje izmjena Kodeksa i dopuna istog.
(4)  Povjerenstvo djeluje po primitku pritužbe o kršenju Kodeksa ili na vlastitu inicijativu.
(5)  Povjerenstvo ocjenjuje slučaj po važnosti. Ukoliko Povjerenstvo smatra potrebitim konzultacije s nekim od članova KN ili Vijeća lidera može ih pozvati na sastanak Povjerenstva.
(6)  Svaka odluka Povjerenstva mora biti donešena nakon uzimanja izjava člana na kojeg se pritužba odnosi, člana koji je pritužbu podnio, razgovora sa ostalim članovima koji su izravno vezani za rješavanje slučaja, te nakon pažljivog razmatranja svih dokaza.
Članak 19.
(1)  KN može donijeti sljedeće stegovne sankcije ukoliko odredi da je došlo do povreda odredaba Kodeksa:
1.    Zabraniti pravo korištenja pogodnosti KN, otkazati svoj pravni odnos sa članom u smislu da član ima pogodnost sponzoriranja (preporuke) novih članova za vremenski rok koje odluči Povjerenstvo, na određeno vremensko razdoblje ili zauvijek, koji mora biti naveden u sadržaju obavjesti o prestanku članstva;
2.    Privremeno zabraniti članu korištenje pogodnosti KN, obustaviti svoj pravni odnos sa članom, za razdoblje koje odredi Povjerenstvo, u smislu da se članu oduzima pravo kupovanja proizvoda po članskim cijenama, kao i dodatnih pogodnosti ostvarenih na temelju Bodova Sponzora, kao i pogodnosti vezanih za oglašavanje KN i zaštitnog znaka KN;
3.    Član kojemu je izrečena sankcija zabrane korištenja pogodnosti KN, ne smije koristiti navedene pogodnosti za vrijeme trajanja privremene zabrane;
4.    Raskinuti sve ugovore člana sa KN, time i samo članstvo u KN bez prethodne najave i izbrisati člana KN iz članske baze.
Članak 20.
(1)  Svi članovi Povjerenstva obvezuju se da će čuvati povjerljivost svih informacija dobivenih za vrijeme i nakon  izvršavanja funkcija u Povjerenstvu.
(2)  Svi članovi koji su primili informacije sudjelujući u radu Povjerenstva, dužni su čuvati tajnost svih dobivenih informacija u vezi slučaja i informacija dobivenih na sastanku Povjerenstva, za i nakon trajanja slučaja.
(3)  Kršenjem obveza navedenih u članku 20. stavak 1. i članku 20. stavak 2.  KN ima pravo članu KN odrediti stegovne sankcije iz članka 19. stavak 1.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
(1)  Svaki Član pristupanjem u Klub Nicole jednoznačno i u cijelosti prihvaća sve odredbe Kodeksa.
Članak 22.
(2)  Kodeks je prihvaćen od strane KN i javno je dostupan na službenim stranicama tvrtke, kako novim članovima KN, tako i postojećim članovima KN.

U Zagrebu, 17.10.2014.
Foto: Eticki Kodeks Smart Kluba Nicole
KONTAKT:
WEB SHOP i KLUB:
JF-obrt za trgovinu
mail: klub.nicole.hr@eurokotra.com
tel. 098 622 821
PRISTUPI KLUBU:
DOKUMENTI KLUBA:
Back to content | Back to main menu